Условия за ползване

Доставчикът („Астра Пейджинг“ ООД)  и Потребителят на информационната услуга VT Explorer се споразумяват за следното:

§1. Предмет на споразумението
Предмет на споразумението е осигуряване на технически и информационни услуги от Доставчика за предоставяне на Потребителя права за достъп до „База данни“ с позициите и параметрите на корабите излъчени от корабните системи за автоматична идентификация (AIS) и приети от приемната AIS мрежа на Доставчика. Достъпът до услугите се извършва посредством софтуер на Доставчика (наричан „VT Explorer“).

§2. Предоставени права
(1) Доставчика предоставя права на Потребителя да разглежда информацията и графичното представяне на данните за корабния трафик посредством програмния продукт VT Explorer.  Потребителя има право да използва информацията и графичното представяне само за свои собствени нужди.
(2) Доставчикът дава право на Потребителя да инсталира, активира и използва всеки акаунт за VT Explorer само на един компютър и едно мобилно устройство (смартфон или таблет). Потребителят приема, че ако се наложи да инсталира акаунта на друг компютър или мобилно устройство, то на предния ще бъде деактивиран в системата на Доставчика.
(3) Всички други права върху елементи от базата данни и техните графичните изображения са запазени и трябва да бъдат отделно лицензирани. Това важи специално за копия на информация, дубликати, разпространение, предоставяне или препродажба чрез онлайн услуги.

§3. Продължителност
Споразумението за използване на услугите се сключва за периода от време за който Потребителят е предплатил абонаментната си такса.

§4. Плащане
(1) Потребителят се съгласява да предплаща на Доставчика абонаментна такса според официалната ценова листа, която е публикувана на интернет страницата на Доставчика (http://www.vtexplorer.com)
(2) За всяко плащане Доставчикът ще издава фактура.
(3) Всички плащания от Потребителя трябва да бъдат направени по банковата сметка на Доставчика посочена в предварително издадената проформа-фактура.

§5. Допълнителни задължения
(1) Потребителят изрично се съгласява да използва информацията, събрана с помощта на VT Explorer с максимална добросъвестност и по-специално да се въздържа от всякакъв вид вреда на трети страни с помощта на получената информация.
(2) Доставчикът не носи отговорност при претенции от трети страни срещу Потребителя свързани с начина на ползване на услугата.

§6. Ограничаване на отговорността
(1) Базата данни създадена от Доставчика е сбор от изпратените данни на AIS системите на корабите. Едната част са получени от собствените приемници на Доставчика, а другата част са получени от трети лица. Тези източници се смятат за достоверни от Доставчика, но Доставчика не е в състояние да провери и гарантира точността на всички детайли.
(2) Доставчикът при никакви обстоятелства не носи отговорност за непреки или последващи загуби, повреди или разноски, претърпени в следствие на неточности в информацията.
(3) Доставчикът има право да прекъсва услугите за извършване на поддръжка и профилактика на оборудването. С изключение на извънредните ситуации Доставчикът предварително ще обявява часовете, в които няма да има достъп до услугите и ще положи усилия да намали тези периоди от време до възможно най-ниска степен.

Back to Top